Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Analisa Fikih Akhlak Shalawat Terpenggal

  Analisa Fikih Akhlak Shalawat Terpenggal

  • SAYID MUHAMMAD HASYIM MADANI
  • Dede A. Nurmansyah
  • 3000
  download

   Download

  Analisa Fikih Akhlak Shalawat Terpenggal
  3 (60.98%) 61 vote[s]
  description book specs comment

  Prakata Penerbit—11

  Pengantar Penulis—13

  BAB I:
  MAKNA SALAWAT NABI

  Makna Etimologis—19

  Secara Terminologis—20

  Salawat Allah—21

  Salawat Malaikat—23

  Salawat Orang Beriman—24

  Salawat, Satu Kata Banyak Makna—25

  Tafsir Ayat Tashliyah, Dua Noktah Penting—26

  Pertama—26

  Kedua—28

  Keuntungan Salawat bagi Nabi Saw—29

  Falsafah Salawat—32

  BAB II:
  HADIS TATACARA SALAWAT: KAJIAN LEKSIKON, JALUR PERIWAYATAN, DAN REFERENSI

  Hadis Tatacara Salawat—41

  1. Hadis Ka′ab bin Ajrah—44
  2. Hadis Abu Mas′ud Anshari—46

  Interpretasi atas Emosi dan Sikap Diam Nabi—50

  1. Hadis Abu Hurairah—54
  2. Hadis Buraidah bin Hashib Khuza′i—56
  3. Hadis Abdullah bin Mas′ud—57
  4. Hadis Abdullah bin Abbas—59
  5. Hadis Imam Ali bin Abi Thalib—60
  6. Hadis Thalhah bin Ubaidillah—62
  7. Hadis Zaid bin Kharijah—64
  8. Hadis Anas bin Malik—67
  9. Hadis Mauquf (Abdullah bin Amr atau Ibnu Umar)—68
  10. Hadis Mursal Ibrahim bin Yazid Nakha′i—68
  11. Hadis Mursal Hasan Bashri—70
  12. Hadis Mursal Abdurrahman bin Basyar bin Mas′ud—72
  13. Hadis Abu Sa′id Khudri—77

  Sejenak Bersama Hadis Abu Sa′id Khudri—79

  1. Hadis Abu Humaid d Sa′idi—83

  Kesimpulan—86

  BAB III:
  ENTITAS KELUARGA YANG WAJIB DISALAWATI

  Tujuan Mengenal Keluarga Nabi—93

  Ragam Titel, Satu Makna—93

  1. Peristiwa Mubahalah—97
  2. Hadis Tsaqalain—99
  3. Ayat Mawaddah—101
  4. Hadis Kisa′—103

  Keluarga Nabi dalam Perspektif Ahli Sunah—111

  Kritik Pertama—114

  Kritik Kedua—116

  Kritik Ketiga—119

  Penutup—121

  BAB IV:
  SYARIAT, HUKUM, DAN MOMEN SALAWAT: TINJAUAN HISTORIS

  Hukum Salawat—129

  Momen Salawat—131

  Momen Wajib—132

  Momen Pertama: Tasyahud Akhir Shalat—132

  Hukum Salawat—133

  1. Mazhab Hanafi dan Maliki—133
  2. Mazhab Syafi′i dan Hambali—134
  3. Mazhab Syiah—136

  Tasyahud Kedua—138

  1. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki—139
  2. Mazhab Syafi′i dan Hambali—141

  Pemberlakuan (Syariat) Salawat Terpenggal—148

  Momen Kedua: Tasyahud Pertama—157

  Pemberlakuan [Syariat] Salawat dalam Tasyahud Pertama—162

  Momen Ketiga: Ceramah Jumat Pertama dan Kedua—168

  Momen Keempat: Shalat Jenasah—169

  Momen Kelima: Saat Nama Nabi Disebut—170

  Kedua: Momen Salawat Sunah—178

  Momen Pertama: Doa—178

  Momen Kedua: Rukuk dan Sujud—179

  Momen Ketiga: Mengingat Allah (Zikrullah)—180

  Momen Keempat: Ayat Salawat (Tashliah)—181

  Momen Kelima: Majelis—181

  Momen Keenam: Malam dan Hari Jumat—182

  Momen Ketujuh: Saat Masuk Masjid—184

  Momen Kedelapan: Saat Bersin—184

  Momen Kesembilan: Saat Lupa—186

  Momen Kesepuluh: Saat Menulis Nama Nabi Muhammad Saw—187

  Peringatan—188

  BAB V:
  ESENSI DAN LARANGAN TERHADAP SALAWAT YANG TERPENGGAL VERSI HADIS AHLI SUNAH DAN SYIAH

  Hadis yang Melarang Salawat Terpenggal—194

  Sejarah Salawat Terpenggal—202

  Hubungan Bani Umayyah, Sunah Nabi, dan Ahlul Bait—204

  1. Pemalsuan Hadis—207
  2. Serangan terhadap Keutamaan Ahlul Bait—211
  3. Pentradisian Caci-maki Amirul Mukminin Ali …—214
  4. Mengubah Sunah Nabawi yang Mempopulerkan Amirul Mukminin Ali—223

  Konklusi—230

  1. Salawat pada Khalifah dan Amir—235
  2. Praktik Meninggalkan Salawat pada Nabi Saw—242
  3. Penambahan Nama Sahabat dalam Salawat—246

  Bukti Penambahan Sahabat dalam Salawat—247

  Sumber Bidah Bersalawat pada Sahabat—249

  1. Bentuk Lain Pengubahan—252

  Hasil Kajian Kedua—258

  Sikap Mengekor Bani Umayyah—260

  Kontradiksi Teori dan Praktik—266

  Tataran Teoretis—266

  Tataran Praktis—272

  Faktor Lain—278

  Kesimpulan—280

  BAB VI:
  BUKTI DAN SANGGAHAN MENSYARIATKAN SALAWAT TERPENGGAL

  Alasan Mensyariatkan Salawat Terpenggal—285

  Kritik atas Bukti Pertama—289

  Kritik atas Bukti Kedua—291

  Kritik atas Bukti Ketiga—294

  Kritik atas Bukti Keempat—295

  1. Hadis Abu Sa′id Khudri—297
  2. Hadis Abu Humaid Sa′idi—298

  Hadis ″Istri dan Keturunan Nabi″—300

  Hadis Abu Hurairah—300

  Hadis Sahabat Tak Dikenal—303

  Albani dan Hadis Sahabat Tak Dikenal—308

  Kritik Teks Hadis Abu Humaid Sa′idi—311

  Kondisi Para Perawi Hadis Abu Humaid Sa′idi—318

  Abu Bakar dan Bidah Nasibi—329

  1. Hubungan Bani Umayyah dengan Kaum Anshar—330
  2. Modus Bani Umayyah Memilih Pejabat—334

  Sejarah Keluarga Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin
  Hazm—335

  Prestasi Abu Bakar bin Hazm dalam Tubuh Rezim Bani
  Umayyah—338

  Syarat dan Kronologi Prestasi Abu Bakar Bin Hazm—339

  Metode Ahli Sunah Mempercayai Nasibi—344

  1. Huraiz bin Usman Himmasi—347
  2. Khalid bin Salamah bin Ash Makhzumi (Fa′fa′)—348
  3. Sa′ib bin Farukh Makki—348
  4. Abdullah bin Syaqiq Aqili—348
  5. Maimun bin Mihran Jazri Alfaqih—349
  6. Lamazah bin Ziyad Azdi—349

  Kesimpulan—350

  Fatalisme Hadis Abu Humaid Sa′idi: Sanad dan Makna—350

  Cara Pertama—350

  Cara Kedua—352

  Cara Ketiga—353

  Cara Keempat—356

  Kronologi Transmisi dan Penyebarluasan Hadis Abu Humaid Sa′idi—362

  Pemalsuan—363

  Distorsi Kata—367

  Periwayatan Kontekstual—368

  Kesimpulan—370

  BAB VII:
  TAMBAHAN SALAM DALAM SALAWAT

  Tambahan Salam: Perbedaan Sikap Syiah dan Ahli Sunah—375

  Perspektif Syiah—376

  Perspektif Ahli Sunah—378

  Tafsir Ayat—380

  Makna Kepasrahan dan Kepatuhan—381

  Telaah Kritis—387

  Pembuat Syariat Memerintahkan Salawat, bukan Salam—389

  Kemungkinan Motif Menambahkan Salam dalam Teks Salawat—393

  Daftar Pustaka—395

  • SAYID MUHAMMAD HASYIM MADANI
  • Dede A. Nurmansyah
  • 3000
  • 978-964-529-673-3
  • Lembaga Internasional Ahlul Bait
  • 2011
  • 1
  • Qom Iran