Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Nikah Mut’ah Dalam Islam : Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab

  Nikah Mut’ah Dalam Islam : Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab

  • Ja'far Murtadha Al Amili
  • 1
  • CV. Firdaus
  download

   Download

  Nikah Mut’ah Dalam Islam : Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab
  Rate this post
  description book specs comment

  Sudah menjadi kesepakatan segenap kaum muslimin bahwa nikah mut’ah pernah ada pada zaman Rasul sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab standar Sunni maupun Syiah. Disebutkan bahwa Rasul (saww) pernah membolehkan pernikahan jenis tersebut, akan tetapi lantas terjadi perbedaan pendapat diantara para pengikut Islam adakah Rasul sampai akhir hayat beliau tetap membolehkan pernikahan itu ataukah tidak? Sebagian dari mereka mengatakan bahwa sebelum pulangnya Rasul (saww) ke rahmatullah beliau telah melarang pernikahan tersebut atau dengan istilah yang sering dipakai hukum dibolehkannya nikah mut’ah telah mansukh (terhapus). Sebagian lagi mengatakan bahwa sampai akhir hayat beliaupun beliau tidak pernah melarangnya, akan tetapi seorang yang bernama Umar bin Khatab lah yang kemudian melarangnya sewaktu ia menjabat kekhalifahan.

  Dari dua pendapat diatas dalam buku ini akan di bahas manakah dari pendapat tersebut yang lebih dekat pada kenyataan? Apakah nikah mut’ah telah dimansukh oleh Rasul atau tidak? Kalaulah tidak lantas apakah wewenang dan dasar yang dipakai oleh Umar untuk mengharamkannya? Adakah ia melakukan berdasarkan konsep ijtihad? Sedang Imam Ali (as) –sebagai khalifah keempat ahlissunnah- tidak pernah mengharamkannya? Bolehkah dalam Islam melakukan ijtihad walau bertentangan dengan ayat atau riwayat yang sebagai sumber utama syariat Islam?

  • Ja'far Murtadha Al Amili
  • 1
  • CV. Firdaus
  • 1992
  • Cetakan Pertama
  • Jakarta